CLOSE

** ژنراتور فناوری **

بزرگترین دستاورد بنیان فناوران و ایده پردازان ، تشکیل دپارتمانی جدید در عرصه بین الملل می باشد که با تکیه بر علوم استارتاپی روز دنیا ، آموزش های تخصصی در حوزه راه اندازی مراکز استارتاپی ، دانش بنیان و فناور و همچنین تجمیع ظرفیتهای لازم جهت تجاری سازی نوآوری ها و …  با عنوان ژنراتور فناوری بوده که حاصل  نوآوری ، سیاستگزاری های کلان مدیران ملی و بهره مندی از خرد ، دانش و مهارت  جمعی برترینهای حوزه تجاری سازی ایده ها و اختراعات می باشد.

 

نظر به اینکه غالبا  بزرگترین دغدغده ی ایده پردازان ، مخترعین ، محققین ، دانش پژوهان و دانشمندان برای راه اندازی و توسعه دانش ، تجربه و نوآوری عنصر سرمایه و حمایت مالیمی باشد بر اساس دپارتمان ژنراتور فناوری می توان با حداقل سرمایه و کمترین تکیه بر سرمایه گذاران به تجاری سازی مفاهیم نوآوری دست یافت و همچنین می توان در مسیر تکامل ایده و اختراع در صورت نیاز به سرمایه یا سرمایه گذار با تکیه بر المانهای اثرگذار از جمله بازار ، تقاضا و عارضه کمترین خطرپذیری  تجربه نمود تا حدی که می توان ادعا نمود جذب خودکار و با اطمینان سرمایه برای تجاری سازی یا توسعه نوآوری ها از جمله برترین دستاوردهای دپارتمان ژنراتور فناوری خواهد بود.

تا چندی پیش ، از نگاه اکثر محققین و صاحبنظران تجاری سازی نوآوری ها و اندیشمندان حوزه راه اندازی و مراقبت از استارتاپ ها ، مهمترین عناصر لازم جهت راه اندازی یک استارتاپ یا تجاری سازی یک نوآوری و … شامل سه گزینه ی : (۱) ایده     (۲) بازار   (۳ ) سرمایه   بوده است . 

اما طی تحقیقات و پژوهشهای بنیان فناوران و ایده پردازان طی یک سال گذشته این مبحث کمی دستخوش تغییر و بهینه سازی شده است که در واقع این تغییرات پایه و اساس راه اندازی دپارتمان ژنراتور فناوری را فراهم ساخته است.

 

تحقیقات نشان داده است از لحظه ای که یک نوآوری در ذهن کسی نقش می بندد تا زمانی که یک تیم حرفه ای تشکیل گردد و همزمان با آن پاسخ مثبت بازار و تقاضای نوآوری مذکور دریافت گردد و یا از لحظه ای که بازار و تقاضا عارضه ای را تشخیص داده وجهت بهبود مطرح می نماید و عده ای ایده پرداز و متخصص ، نوآوری قابل توجه و ارزشمندی را پیشنهاد نماید  با مخاطبین فردی یا حقوقی خاصی روبرو خواهیم بود که جهت کشف استعدادهای مورد نیاز ، تشخیص کاربری استعداد ها و تخصص در حوزه های مرتبط ، آموزش اصول بنیادین ، تخصصی و مکمل پیشرفت و هدایت تیم و موضوع ، تعیین سطح و ارزشگذاری بر فرایند ها  و تطبیق و هماهنگ سازی میان عناصر ایده ، تخصص و بازار می بایست انرژی ، وقت و دقت بسیار بیشتری نسبت به جذب سرمایه صرف گردد ضمن اینکه وقتی یک نوآوری ( اعم از اختراع ، ایده ، طرح پژوهشی ، طرح صنعتی و … ) بصورت علمی بررسی گردد و جهت مراتب تکمیل و اجرایی سازی آن نوآوری متخصصین حرفه ای مرتبط با دانشهای مورد نیاز نیز برای تشکیل یک تیم حرفه ای دور هم آیند و همزمان با این اتفاق بتوان طی  بازار سنجی تخصصی و حقیقی به میزان گرایش و پاسخ مثبتی نسبت به استفاده از آن نوآوری در محیط دست یافت متعاقب آن یقینا سهم عمده ای از سرمایه ی اجرایی سازی پروژه ها از سوی بازار به صور گوناگون تامین خواهد شد ضمن آنکه نظر سرمایه گذاران را بصورت خودجوش جهت سرمایه گذاری بدور از خطر ها و تهدیدهای احتمالی جلب خواهد شد . لذا محققین بنیان فناوران با اخذ تاییدیه های مختلف از مراکز مرتبط علمی پژوهشی حوزه راه اندازی و استارتاپ در داخل و خارج از کشور ، دپارتمان ژنراتور فناوری را با اسناد و مدارک علمی و اجرایی مدون و قابل بهره برداری ملی نمود.

 

معرفی اجمالی ژنراتور فناوری :

 

فاکتورهای اثر گذار و اصلی تجاری سازی نوآوری ها و رفع عارضه ها بر اساس ژنراتور فناوری موارد ذیل می باشد :

فاکتور ۱ : ایده و نوآوری

فاکتور ۲ : تخصص و مهارت

فاکتور ۳ : عارضه و تقاضا

که هر یک از فاکتورها به در نماد تصویری و مفهومی به عنوان یک پره از سه پره ژنراتور فناوری ترسیم و تعبیر شده است و نشاندن و همنشینی این سه پره حول یک محور ( بر اساس مدیریت و مقصد واحد ) این موضوع را القا می نماید که اگر بدرستی و با ظرفیت همگن لایه های پره ها از محیط بیرون به سمت مرکز مدیریت شوند و ایده و تخصص و بازار در هر مدار با یکدیگر تعامل صحیح داشته باشند در نهایت موفقیت در تجاری سازی را تجربه خواهند نمود و غشای هسته ی مرکزی ( مرکز برترینهای حوزه تجاری سازی و فناوری ) را خواهند شکافت و به هسته ی مرکزی این دپارتمان راه خواهند یافت.

لازم به ذکر است به منظور همگن سازی میان سه فاکتور اصلی فوق ، هر فاکتور یا به اصطلاح هر پره در مدل مفهومی و ترسیمی ژنراتور فناوری به پنج لایه ( از محیط به سمت مرکز ) متناسب با پره های دیگر تقسیم شده است ضمن اینکه در هر پره جهت ایجاد لایه های منطقی ، علمی و قابل ارائه در عرصه فناوری ، یه  بخش ذیل در نظر گرفته شده است

 الف : بخش تجمیع و هدایت نیرو یا اطلاعات ارزشی

ب : بخش آموزش و مشاوره هدفمند نیروهای ارزشی

ج : بخش ارزیابی ، ممیزی و تعیین سطح افراد و اطلاعات

لذا بر اساس این رویکرد ، ظرف مدت کوتاهی برترینهای فناوری ، ایده پردازی ، تخصص به تناسب موضوع فعالیت و نحوه همکاری با سیستم  با بهره مندی از همراهی و راهنمایی های ارکان اصلی بنیان ( هیات علمی ، شورای سیاستگزاری ، هیات اجرایی و … ) به یکی از پنج قسمت برترینهای  لایه ی اول هسته ی مرکزی ژنراتور فناوری راه خواهند یافت و به عنوان منابع ارزشمند برترینهای علمی ، تخصصی ، فناوری ، استارتاپی و تجاری سازی در عرصه ملی مطرح و به فعالیت حرفه ای ادامه خواهند داد.

 

پنج قسمت برتر لایه اول هسته ی مرکزی ژنراتور فناوری شامل مجموعه های ملی ذیل می باشد :

مجموعه ۱ : جمعیت متخصصین و دانشمندان برتر ایران

مجموعه ۲ : جمعیت شتابدهندگان فناوری ایران

مجموعه ۳ : جمعیت استارتاپ های موفق ایران

مجموعه ۴ : جمعیت ستارگان فناوری ایران

مجموعه ۵ : جمعیت چهره های ماندگار نوآوری ایران

که بی شک هر کدام از این جمعیت ها به عنوان قطبی اثر گذار و همانند اکوسیستمی هوشمند در حوزه تولید ، ارتقاء و عرضه فناوری و نواوری محسوب می گردند.

 اکوسیستم توسعه پایدار

 

 

 

 

*بزرگترین اکوسیستم فناوری ایران*

 

لذا بدیهی است از همنشینی ، هم افزایی علمی میان این جمعیت ها که بر اساس دپارتمان ژنراتور فناوری بارقه های تولید فناوری با مرکزی عظیم جهت تبادل ایده ، تخصص ، سرمایه ، تقاضا ، عارضه ، صنعت و دانش ایران تحت عنوان اکوسیستم توسعه پایدار ( به عنوان بزرگترین اکوسیستم فناوری ایران ) روبرو خواهیم شد.

 

 

مرکز بین المللی میاتا

 

 

هم زیستی و بر هم کنش هدفمند این جمعیت ها در اکوسیستم توسعه پایدار با سایر اکوسیستم های فناوری و سیستمهای راه اندازی  استارتاپ و صنایع فناور در کشور ، به مجموعه ای عظیم با عنوان مرکز ملی یکپارچه سازی اکوسیستمهای تجاری سازی و تبادل اطلاعات ایران ( مرکز بین المللی میاتا ) به یکی از پایه های اقتدار ملی و توسعه ی پایدار تبدیل خواهد شد.

اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

آنچه مسلم و بدیهی است هنگامی که  برهم کنش هدفمند، اثرگذار و سیستماتیک  میان اکوسیستمهای فناوری در داخل کشور و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران  با بهره مندی از مشاوره و سیاستگزاری های تعداد کثیری از مدیران ارشد و مسئولین بلند پایه ملی، همسو با منویات ارزشمند راهبر و راهنمای معظم کشور،  انجام گردد و مطابق با روند اجرایی سازی و عملیاتی سازی دستیافته ها با رویکرد اقدام و عمل صورت پذیرد گام ارزشمندی در مسیر تولید و اشتغال در روند اقتصاد مقاوتی برداشته خواهد شد و بر همین اسلوب بزرگترین دستاورد مرکز میاتا مجموعه ای ارزشمند خواهد بود که به عنوان کانون تولید و اشتغال بر پایه منابع غیر نفتی در اقتصاد مقاومتی ایران شناخته می شود.

 

 

ابر اکوسیستم فناوری

 

 

وقتی بر پایه تخصص ، استعداد ، نوآوری ، فناوری ، صنعت ،تجربه ، دانش و سرمایه ی برترینهای ملی همگام با آموزش علمی و آکادمیک ، ارزیابی و ممیزی مطابق با استانداردهای بین المللی ، مسیر تبدیل ایده های سرگردان به نوآوری های هدفمند و مطابق با تقاضا و بازاری مشخص در دپارتمان ژنراتور فناوری  اکوسیستم توسعه ی پایدار را در مسیر اصلی خود راه اندازی نماید بطوری که بر اساس آن بتوان با دلایل و مستندات  مستدل علمی و عملی مطابق با استانداردهای بین المللی مرکز یکپارچه سازی اکوسیستمهای فناوری ایران ( میاتا ) را در عرصه بین الملل مطرح نمود بی شک نه تنها شاهد بوجود آمدن بستری جامع جهت استفاده حد اکثری و معقول از تمام ظرفیت های موجود کشور در قالب اکوسیستم توسعه پایدار  باشیم بلکه این ظرفیت را به عنوان یک دستاورد ایرانی-اسلامی به سایر اکوسیستم های موجود در منطقه و سطح بین الملل جهت تعامل و همکاری و استفاده ایشان از ظرفیت ها و دستاورد های ملی به نحوی فراهم آورد تا با این اتصال یک جریان پایدار از نظر استراتژیک تشکیل گردد که ایران اسلامی به عنوان کانون راه اندازی ابر اکوسیستم فناوری در منطقه شناخته می شود.